مقررات دبستان تطبيقي پسران
 

1-ساعت شروع فعاليت دبستان 7:30 صبح و ساعت پايان 13:20 مي باشد.
 

2-دبستان روزهاي پنج شنبه و جمعه تعطيل مي باشد.
 

3-درصورت غيبت دانش آموز اوليا بايستي تا قبل از ساعت 10 صبح همان روز دبستان را مطلع كنند .
 

4-وضع ظاهري دانش آموز از نظر سادگي و پوشيدن يونيفرم و كوتاهي موي سر بدون مدل و فرم خاص بايستي طبق نظر دبستان باشد.
 

5-دانش آموز بايد از آوردن هرگونه وسايل غيردرسي و اشياء تزئيني ، تلفن همراه و و سايل بازي الكترونيكي به دبستان خودداري كند.
 

6-دانش آموز موظف است در كمال دقت تكاليف و كارهاي تحقيقي محوله از طرف آموزگاران را بطور كامل انجام دهد.

 

7-اولياء دانش آموزان موظفند ارتباط مستمر با دبستان داشته و درملاقات با معاون و آموزگارمربوطه از وضع درسي و رفتاري دانش آموز خود

اطلاع حاصل نمايد.

8-در طول سال تحصيلي گردشهاي علمي هدفدار از سوي مدرسه ترتيب داده مي شود كه دانش آموزان مي توانند در آن شركت نمايند.
 

تماس با ما

لینک های مفید